Map of university premises

 Location of buildings of the Baku State University
		
Baku State University, AZ1148 Akademik Zahid Khalilov Str., 23